Železnice-Zámezí aneb povídání V. Zieglera na červen

Zámezí u Železnice-profil.jpg

Podíváme se na profil vápnitých pískovců, který se nachází v obci Zámezí, přibližně 2 km západně od Železnice. Odkryvy jsou na západním okraji obce v místě, kde státní silnice „prořezává“ morfologický výrazný stupeň „rovenské kuesty“, resp. její jihovýchodní pokračování.Co je to v geologii „kuesta“? Kuesta (ze špan. cuesta - kopec, stráň) je geomorfologický termín, označující asymetrický vrchol hory nebo hřebenu, tvořeného mírně ukloněnými vrstvami odolných hornin (do 7°), které se střídají s vrstvami méně odolných hornin. Typická je pro oblasti pánví, tabulí a plochých antiklinál, budovaných mírně ukloněnými sedimentárními horninami s různým stupněm odolnosti, najdeme je však i v oblastech s vulkanity, kde se střídají lávové příkrovy s polohami tufů. Zjednodušeně lze říci, že je to protáhlý vrchol kopce, zde související s rovenským zlomem.

K nalezišti se dostanete bez omezení – autem je přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m). Jak naleziště vypadá? Je to zářez silnice od sebe navzájem odděluje dva dílčí profily. Jeden o délce cca 10 m a výšce 2,5 m, druhý 20×5 m. Část většího profilu je přístupná pouze ze zahrady soukromého pozemku.

Zdejší šedý až šedožlutý, jemně písčitý prachovec vápnitý (až jemnozrnný pískovec s prachovitou základní hmotou) obsahuje hojné bioturbace, a protože je to paleontologická lokalita, obsahuje četné zkameněliny. Hornina má horizontální uložení, rozpad střípkovitý až konkrecionární, takže se zkameněliny hledají dobře. Horniny náleží jizerskému souvrství středního turonu v jizerském vývoji české křídové pánve.

Naleziště má důležitý geologický význam, je to paleontologická typová lokalita. Z fauny jsou hojní např. plži rodu Turritella, úlomky mlžů (např. Pecten, Pinna, ústřice), dále celkem hojné ježovky Micraster a další. Určitě zde nějakou tu pěknou zkamenělinu najdete.

Václav ZieglerVytvořeno 2.6.2023 16:43:54 | přečteno 526x | romana.proskova
Přihlášení Cookies